مشعل های گازی اتمسفریک AG5-AG6
۳۰/۱۰/۱۳۹۷
مشعل های گازی اتمسفریک AG3-AG4
۲۳/۱۰/۱۳۹۷

مشعل های گازی اتمسفریک AG1-AG2

Atmosferic burner type AG1 and AG2
Max capacity : 120,000kcal/h
Used places : various types of pastry oven, baker and furnaces.
Ability to install automatic and semi – automatic system and second blower

مشعل های اتمسفریک مدل AG1 و AG2 افقی سوز
حداکثر ظرفیت حرارتی : ۱۲۰,۰۰۰kcal/h
موارد مصرف : انواع فر قنادی ، خبازی ، کوره های حرارتی
قابلیت نصب سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دمنده ثانویه