مشعل های گازی اتمسفریک AG1-AG2
۳۰/۱۰/۱۳۹۷

مشعل های گازی اتمسفریک AG3-AG4

Atmosferic burner type AG3 and AG4
Max capacity : 120,000kcal/h
Used places : loom heater , oven , …
Ability to install automatic and semi – automatic system and second blower

مشعل های اتمسفریک مدل AG3 و AG4 عمودی سوز
حداکثر ظرفیت حرارتی : ۱۲۰,۰۰۰KCAL / H
موارد مصرف : بخاری کارگاهی ، زیر پاتیلی و …
قابلیت نصب سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دمنده ثانویه