مشعل گازی اتمسفریک AG7
۳۰/۱۰/۱۳۹۷
مشعل های گازی اتمسفریک AG1-AG2
۳۰/۱۰/۱۳۹۷

مشعل های گازی اتمسفریک AG5-AG6

Atmosferic burner type AG5 and AG6
Max capacity : 120,000kcal/h
Used places : the bread machines , hot water boiler and furnaces
Ability to install automatic and semi – automatic system and second blower

مشعل های اتمسفریک مدل AG5 و AG6 افقی سوز
حداکثر ظرفیت حرارتی : ۱۲۰,۰۰۰kcal/h
موارد مصرف : دستگاه نانوایی ماشینی ، دیگ های آب گرم و کوره های حرارتی
قابلیت نصب سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دمنده ثانویه