تمام اتوماتیک مدل های GA-05
۰۴/۰۲/۱۳۹۸

تمام اتوماتیک مدل های GA-02

Gas fuel type : GA

Light oil fuel type : GO

Heavy oil fuel type : HO

Dual fuel type : (Gas , Light oil) GOA

Triple fuel type : (Gas, light oil, heavy oil) GOHA

Capacity : from 400,000 kcal/hup to 850,000 kcal/h

Used place : hot water boilers, hot oil boilers , stem boilers

گازسوز – مدل های GA

گازوئیل سوز مدل های GO

مازوت سوز – مدل های HO

دوگانه سوز(گاز و گازوئیل ) مدل های GOA

سه گانه سوز(گاز ، گازوئیل و مازوت) – مدل های GOHA

ظرفیت حرارتی :۴۰۰,۰۰۰kcal/h تا۸۵۰,۰۰۰kcal/h

مورد مصرف : دیگ های آب گرم – دیگ های روغن داغ- دیگ های بخار

توضیحات

مشعلهای تولیدی شرکت ژوپن گاز در انواع گازسوز ، گازوئیل سوز ، مازوت سوز ، دوگانه سوز به صورت تمام خودکار بوده و نصب آنها بر روی انواع دیگها و کوره ها ، بسیار ساده و فقط با برقراری جریان الکتریکی و سوخت قابل استفاده می باشد .

این مشعلها با احتراق کامل و بدون ایجاد دوده و با حداقل صدای ممکن کار کرده و بنابراین از لحاظ آلودگی محیط زیست و آلودگی صوتی کمترین میزان آلودگی را دارا می باشد . این مشعلها بر اساس آخرین استانداردهای موجود طراحی و ساخته می شوند ، از این رو دارای بیشترین بازدهی حرارتی با کمترین میزان مصرف سوخت می باشند .