مشعل های صنعتی کوره های آجر پزی
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
مولد های هوای گرم ظرفیت پایین مدل J-LCH
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

مولدهای هوای گرم ظرفیت بالا مدل J-HCH

J-HCH
Capacity : from 150,000kcal/h up to 2,000,000kcal/h
Used place : independent brick dryers,…

J-HCH
ظرفیت حرارتی : ۱۵۰,۰۰۰kacl/h تا ۲,۰۰۰,۰۰۰kacl/h
مــوارد مصرف : خشک کن هــای مستقل ، آجـر و …