تمام اتوماتیک مدل های GA-03
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
مولدهای هوای گرم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸

مشعل سوخت پاش کوره هوفمن

Gas fuel : J-CJBGA

Light oil fuel : J-CJBGO

Heavy oil fuel : J-CJBGI

Used place : Hoffman kiln, tunnel kiln for brick cooking
Ability to install automatic and semi – automatic systems

گاز سوز مدل : J -CJBGA

گازوئیل سوز مدل : J -CJCGO

مازوت سوز مدل : J -CJBHO

مورد مصرف : کوره هوفمن ، کوره تونلی جهت پخت آجر
قابلیت نصب سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک