مشعل سوخت پاش کوره هوفمن
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
مشعل های صنعتی J-IB
۲۰/۰۱/۱۳۹۸

مولدهای هوای گرم

Gas fuel type : J-HAGA

Light oil type : J-HAGGO

Heavy oil type :J-HAGHO

Capacity : from 2,000,000kacl/hup to 10,000,000kacl/h

Used place : Brick dryers, soil dryers, …

گاز سوز مدل: J-HAGGA

گازوئیل. سوز مدل: J-HAGGO

مازوت سوز مدل: J-HAGHO

ظرفیت حرارتی : ۲,۰۰۰,۰۰۰kcal/h تا۱۰,۰۰۰,۰۰۰kcal/h

موارد مصرف : خشک کن های آجر، خاک و…