مولدهای هوای گرم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
شیر برقی های گاز
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

مشعل های صنعتی J-IB

Used place : heating process
kilns, ability to use gas, liquid, solid fuels and install
temprature control systems according to requarment graph.

موارد مصرف: کوره های عملیات حرارتی
قابلیت استفاده از سوخت های گاز ، مایع و جام
و نصب سیستم های کنترل دماطبق نمودار مورد نیاز