مشعل های صنعتی شعله بلند
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
مشعل گازی اتمسفریک AG25 / AG150
۳۰/۱۰/۱۳۹۷

مشعل صنعتی کوره لعاب

Gas fuel type: J-MBGA

Light oil fuel type: J-MBGO

Heavy oil fuel type: J-MBHO

Dual fuel (gas, light oil) type: J-MBGOA

Triple fuel (gas, light oil) type: J-MBGOHA

گاز سوز مدل: J-MBGA

گازوئیل سوز: J-MBGO

مازوت سوز مدل: J-MBHO

دوگاز سوز مدل:(گاز، گازوئیل) J-MBGOA

سه گانه سوز مدل: (گاز، گازوئیل، مازوت) J-MBGOHA