دمنده هوا در مدل های هواساز و فشار ساز
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
مولدهای هوای گرم ظرفیت بالا مدل J-HCH
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

مشعل های صنعتی کوره های آجر پزی

Gas fuel types : IBKB – GA
Light oil fuel types : IBKB – GO

گاز سوز مدل : IBKB – GA
گازوئیل سوز مدل : IBKB – GO