تجهیزات خطوط گاز صنعتی
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
مکنده های صنعتی
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

دمنده های صنعتی فشار قوی

J-HPAB

In different dimensions and capacities

Used place : Supply air needed in various industries

J-HPAB

در ابعاد و ظرفیت هــای مختلف

مورد مصرف : تأمین هوای مورد نیاز در صنایع مختلف مانند مشعل و …