مولد های هوای گرم ظرفیت پایین مدل J-LCH
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
مشعل صنعتی کوره لعاب
۰۷/۱۱/۱۳۹۷

مشعل های صنعتی شعله بلند

capacity: from 5,000,000kcal/h up to …

used place : rotary kilns of cement , calciner , lime and zinc oxid

ability to set the place and form of flame

ability to use various types of

gas , liquid and solid fuels

ظرفیت حرارتی : از ۵,۰۰۰,۰۰۰kcal/h به بالا

موارد مصرف : کوره های دوار پخت سیمان ،آهک ، کلساینر ، اکسید روی و …

قابلیت تنظیم مکان و شکل هندسی شعله

قابلیت استفاده از انواع سوخت های مایع و جامد