دمنده های صنعتی فشار قوی
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
مشعل توربوجت
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

مکنده های صنعتی

J-HGAV

In different dimensions and capacities

Used place : forced suction and air venting in different industries

J-HGAV

درابعاد و ظرفیت های مختلف

مورد مصرف : تخلیه اجباری و مکش هوا در صنایع مختلف