مکنده های صنعتی
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
دمنده هوا در مدل های هواساز و فشار ساز
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

مشعل توربوجت

gas fuel type :J-TJGA

light oil fuel type : J-TJGO

heavy oil fuel type : J-TJHO

dual fuel type :J-TJGOA (gas & light oil)

triple fuel type : J-TJGOHA (gas & light oil & heavy oil)

capacity : betwen 4.500.000 kcalk/h and 10.000.000kcal/h

used place : asphalt kiln & mine stones cooking kilns

گازسوز مدل J-TJGA

گازوئیل سوز مدل J-TJGO

مازوت سوز مدل: J-TJHO

دوگانه سوز مدل: J-TJGOA ( گاز و گازوئیل )

سه گانه سوز مدل: J-TJGOHA (گاز ، گازوئیل، مازوت )

ظرفیت حرارتی : ۴,۵۰۰,۰۰۰kcal/h تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰kcal/h

مورد مصرف : کوره های تولید آسفالت و پخت سنگ های معدنی